Institute of Physics, VAST   |   Center for Theoretical Physics   |   Center for Computational Physics
39th National Conference on Theoretical Physics (NCTP-39)
Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 39
Buôn Ma Thuột, 28-31/07/2014

Programme

Conference Presentation

O.7 -- Oral, NCTP-39

Date: Monday, 28-07-2014

Time: 16h20 - 16h40

Quá trình ion hóa hai điện tử của H2 dao động

Lê Thị Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Ty

Khoa vật lý, Đại học Sư phạm, TP. HCM 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM

Chúng tôi khảo sát ảnh hưởng của dao động hạt nhân lên quá trình ion hóa hai điện tử của phân tử H2 trong trường laser cường độ cao xung cự ngắn bằng phương pháp TDSE. Kết quả cho thấy quá trình không liên tục đóng vai trò chủ đạo trong cơ chế ion hoa hai điện tử. Xác suất ion hóa hai điện tử tăng dần theo thời gian và đạt đến giá tri bão hòa. Quan trọng hơn, khi so sánh với mô hình hạt nhân đứng yên, chúng tôi nhận thấy xác suất ion hóa từ phân tử đang dao động luôn luôn lớn hơn và nếu quá trình ion hóa xảy ra từ một mức dao động cao sẽ có xác suất lớn hơn từ một mức thấp.

Presenter: Nguyen Ngoc Ty

Institute of Physics, VAST   |   Center for Theoretical Physics   |   Center for Computational Physics

© 2012 Center for Theoretical Physics & Center for Computational Physics
Institute of Physics, VAST, 10 Dao Tan, Hanoi, Vietnam