43rd National Conference on Theoretical Physics (NCTP-43)
Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 43
Quy Nhơn, 30 July - 2 August, 2018

Photos


Ghềnh Ráng, Quy Nhơn


_________________
Institute of Physics, VAST   |   Center for Theoretical Physics   |   Center for Computational Physics

© 2012-2018 Center for Theoretical Physics & Center for Computational Physics
Institute of Physics, VAST, 10 Dao Tan, Hanoi, Vietnam