45th Vietnam Conference on Theoretical Physics (VCTP-45)
Hội nghị Vật lý lý thuyết Việt Nam lần thứ 45
Vĩnh Yên, 12-14 October, 2020

Photos


_________________
Institute of Physics, VAST   |   Center for Theoretical Physics   |   Center for Computational Physics

© 2012-2020 Center for Theoretical Physics & Center for Computational Physics
Institute of Physics, VAST, 10 Dao Tan, Hanoi, Vietnam