>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu


Tên đề tàiCác pha kỳ lạ trong các mô hình lý thuyết cho vật liệu lượng tử
Chủ nhiệm đề tài Trần Minh Tiến
Mã số đề tài
Loại đề tài Đề tài NCCB thuộc Quỹ NAFOSTED
Năm được phê duyệt 2020
Thời gian thực hiện 4/2020 - 4/2022
Các thành viên đề tài
Mục tiêu của đề tài Nghiên cứu về điều kiện tồn tại và các tính chất vật lý của các pha kỳ lạ trong các hệ mô hình lý thuyết, cũng như quá trình chuyển pha sang chúng trong các hệ mô hình tương quan đa thành phần, cho các chất có tính chất tô pô và có cấu trúc dải năng lượng đặc biệt.
Các kết quả đạt được