>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu


Tên đề tàiVật lý neutrino và các vấn đề liên quan
Chủ nhiệm đề tài Đinh Nguyên Dinh
Mã số đề tài
Loại đề tài Đề tài NCCB thuộc Quỹ NAFOSTED
Năm được phê duyệt 2020
Thời gian thực hiện 4/2020 - 4/2022
Các thành viên đề tài
Mục tiêu của đề tài
Các kết quả đạt được