>> Center for Computational Physics

Research

Research grants


Grant titleNghiên cứu một số vấn đề vật lý mới sau các mô hình chuẩn của vật lý hạt cơ bản và vũ trụ học
Director Nguyễn Anh Kỳ
Grant number
Type of grant Basic research project funded by NAFOSTED
Year of approval 2020
Time of proceeding 10/2020 - 10/2022
Grant members