>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu


Tên đề tàiNghiên cứu một số vấn đề vật lý mới sau các mô hình chuẩn của vật lý hạt cơ bản và vũ trụ học
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Anh Kỳ
Mã số đề tài
Loại đề tài Đề tài NCCB thuộc Quỹ NAFOSTED
Năm được phê duyệt 2020
Thời gian thực hiện 10/2020 - 10/2022
Các thành viên đề tài
Mục tiêu của đề tài Nghiên cứu (chủ yếu về mặt lý thuyết) một số vấn đề của vật lý neutrino, vi phạm đối xứng CP, hấp dẫn cải tiến, v.v... và các hệ quả trong vật lý hạt cơ bản và vũ trụ học.
Các kết quả đạt được Đã công bố 01 bài báo ISI