>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu


Tên đề tàiTruyền dẫn lượng tử trong các mạch Kondo "điện tích"
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Kin Thanh
Mã số đề tài
Loại đề tài Đề tài NCCB thuộc Quỹ NAFOSTED
Năm được phê duyệt 2020
Thời gian thực hiện 10/2020 - 10/2022
Các thành viên đề tài
Mục tiêu của đề tài Sự tổng quan ngắn ở phần 1 về hệ QD, về hiệu ứng Kondo và hiệu ứng Kondo “điện tích” trong các hệ QD với những câu hỏi về tính chất truyền dẫn lượng tử trong hệ mở ra các bài toán nghiên cứu phong phú. Giới hạn bởi thời gian của đề tài, nghiên cứu của chúng tôi nhằm mục đích giải quyết trực tiếp vấn đề truyền dẫn nhiệt điện lượng tử trong các thiết lập khác nhau của QD trong chế độ Kondo “điện tích” đa kênh. Chúng tôi trả lời các câu hỏi cơ bản về cách vật lý NFL của mô hình Kondo đa kênh và tương tác giữa các điện tử trong hệ một chiều ảnh hưởng đến sự truyền dẫn nhiệt điện lượng tử. Chúng tôi khảo sát các tính chất của các hệ số nhiệt điện và phân tích sự phụ thuộc của các đặc tính NFL theo nhiệt độ trong các điều kiện liên kết mạnh để từ đó dự đoán các tính chất của các hạt ZN para-fermion.
Các kết quả đạt được Đang hoàn thiện bài báo gửi đăng