>> Center for Computational Physics

Research

Research grants


Grant titleNghiên cứu vật lý mới trong các mô hình chuẩn mở rộng dựa trên phép phân tích kết hợp các dữ liệu của LHC, LHCb và Vũ trụ
Director Đỗ Thị Hương
Grant number
Type of grant Basic research project funded by NAFOSTED
Year of approval 2020
Time of proceeding 4/2020 - 4/2022
Grant members