>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu


Tên đề tàiNghiên cứu một số vấn đề vật lý mới sau các mô hình chuẩn của vật lý hạt cơ bản và vũ trụ học
Chủ nhiệm đề tài Đỗ Thị Hương
Mã số đề tài
Loại đề tài Đề tài NCCB thuộc Quỹ NAFOSTED
Năm được phê duyệt 2020
Thời gian thực hiện 4/2020 - 4/2022
Các thành viên đề tài
Mục tiêu của đề tài Đạt 1 bài Q1, 2 bài quốc tế uy tín và 1 bài trong nước dựa trên nghiên cứu các hiện tượng luận gắn với các vấn đề hiện tại của vật lý hạt và Vũ trụ dựa trên các kết quả đo hiện tại của của máy gia tốc LHC, LHCb, số liệu quan sát Vũ trụ của Planck, và kết quả về tìm kiếm vật chất tối, dao động neutrinos trong một số mô hình đã xây dựng. Chúng tôi sẽ cải tiến các mô hình vật lý để các tiên đoán phù hợp hơn với kết quả thực nghiệm và đồng thời có thể giải đáp các câu hỏi chưa có lời giải trong vật lý. So sánh các kết quả tiên với các số liệu thực nghiệm hiện tại, chúng tôi muốn tìm ra phần không gian tham số thích hợp của từng mô hình. Dựa trên vùng không gian tham số đó, chúng tôi nghiên cứu các hiệu ứng vật lý mới khác mà kết quả có thể được kiểm chứng bởi các thực nghiệm của máy gia tốc tuyến tính quốc tế (ILC) và LHC, LHCb và các thực nghiệm khác trong tương lai.
Các kết quả đạt được Đã đăng 4 bài ISI và 1 bài trên tạp chí quốc gia (Com.Phys).