>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu


Tên đề tàiĐịnh xứ Anderson và chuyển pha Mott trong một số mạng fermion tương tác
Chủ nhiệm đề tài Hoàng Anh Tuấn
Mã số đề tài
Loại đề tài Đề tài NCCB thuộc Quỹ NAFOSTED
Năm được phê duyệt 2020
Thời gian thực hiện 10/2020 - 10/2022
Các thành viên đề tài
Mục tiêu của đề tài nghiên cứu giản đồ pha kim loại – điện môi ở mô hình Anderson – Hubbard bất cân bằng khối lượng và mô hình Anderson – Hubbard với tương tác phụ thuộc nút mạng. Một bài toán khác cũng được xem xét giải quyết trong đề tài là tính chất từ của các chất điện môi Mott vấp từ kiểu hình học hoặc/và kiểu tương tác với số lượng tử spin S=1/2 hoặc S>1/2.
Các kết quả đạt được Đã hoàn thành nghiên cứu giản đò pha kim loại - điện môi ở mô hình Anderson Hubbard bất cân bằng khối lượng, đằng ở tạp chí Mod. Phys. Letts. B 35 (2021)2150357.