>> Center for Computational Physics

Research

Research grants


Grant titleNghiên cứu vật lý mới với các thí nghiệm quốc tế Belle-II và T2K
Director Nguyễn Anh Kỳ
Grant number ĐL0000.05/21-23
Type of grant Đề tài độc lập cấp Nhà nước
Year of approval 2021
Time of proceeding 1/2021 - 12/2023
Grant members