>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu


Tên đề tàiNghiên cứu vật lý mới với các thí nghiệm quốc tế Belle-II và T2K
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Anh Kỳ
Mã số đề tài ĐL0000.05/21-23
Loại đề tài Đề tài độc lập cấp Nhà nước
Năm được phê duyệt 2021
Thời gian thực hiện 1/2021 - 12/2023
Các thành viên đề tài
Mục tiêu của đề tài Nghiên cứu (chủ yếu về mặt thực nghiệm) các vấn đề vật lý mới trên cơ sở nội lực và hợp tác với các thí nghiệm quốc tế Belle-II và T2K.
Các kết quả đạt được Đã công bố 01 bài báo ISI