>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu


Tên đề tàiTìm kiếm vi phạm đối xứng CP thông qua nghiên cứu dao động neutrino
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Hồng Vân
Mã số đề tài
Loại đề tài Đề tài HTQT cấp Viện KHCNVN
Năm được phê duyệt 2020
Thời gian thực hiện 6/2020 -6/2023
Các thành viên đề tài
Mục tiêu của đề tài Xây dựng một nhóm nghiên cứu chủ chốt về vật lý hạt cơ bản thực nghiệm ở Việt Nam. Tập hợp và gây dựng những người nghiên cứu Việt Nam xuất sắc làm việc với các thí nghiệm quốc tế thông qua sự hợp tác với Nhật Bản. Đào tạo và bồi dưỡng lực lượng nghiên cứu, đặc biệt là đào tạo thế hệ kế tiếp của những nhà nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam
Các kết quả đạt được Đã hoàn thiện 01 bản thảo bài báo SCI và 01 bài báo trong nước. Chuẩn bị gửi đăng.