>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Khách

Shinji Miyoki

Chức danh, học vị:GS. TS.
Cơ quan, Nước:University of Tokyo, Tokyo, Japan
Ngày đến:12-12-2018
Ngày đi:17-12-2018