>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Khách

Yoshimasa Kurihara

Chức danh, học vị:Nghiên cứu viên chính
Cơ quan, Nước:KEK, Tsukuba, Japan
Ngày đến:09-12-2018
Ngày đi:18-12-2018