>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Khách

Misao Sasaki

Chức danh, học vị:GS
Cơ quan, Nước:Kavli IPMU, University of Tokyo, Tokyo, Japan
Ngày đến:09-12-2018
Ngày đi:16-12-2018