>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Khách

Sinya Aoki

Chức danh, học vị:GS.
Cơ quan, Nước:YITP, Kyoto University, Kyoto, Japan
Ngày đến:11-12-2018
Ngày đi:16-12-2018