>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Khách

Misao Sasaki

Chức danh, học vị:GS.
Cơ quan, Nước:Kavli IPMU, University of Tokyo, Tokyo, Japan
Ngày đến:07-08-2019
Ngày đi:11-08-2019