>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Khách

Mikhail Kiselev

Chức danh, học vị:GS.
Cơ quan, Nước:The Abdus Salam ICTP, Trieste, Italy
Ngày đến:09-11-2019
Ngày đi:16-11-2019