>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Khách

Keisuke Izumi

Chức danh, học vị:PGS.
Cơ quan, Nước:Nagoya University, Japan
Ngày đến:08-09-2019
Ngày đi:23-09-2019