>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Cao Thị BíchNghiên cứu viên

Thạc sỹ Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2012
Cử nhân Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2009

Phòng làm việc:20
Điện thoại:+84 024 37660232
Fax:+84 024 37662107
Email:ctbichiop.vast.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:Thông tin lượng tử

> Công bố khoa học của Cao Thị Bích