>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Hoàng Anh TuấnNghiên cứu viên cao cấp

Học vị:Tiến sỹ
Chức danh khoa học:Phó Giáo sư
Chức vụ:Giám đốc Trung tâm Vật lý lý thuyết
Phòng làm việc:19
Điện thoại:+84 024 37662549
Fax:+84 024 37662107
Email:hatuaniop.vast.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:Lý thuyết chất rắn

> Công bố khoa học của Hoàng Anh Tuấn