>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Thị Kim ThanhNghiên cứu viên chính

Tiến sỹ Vật lý, Đại học Aix-Marseille, 2007
Thạc sỹ Vật lý, Viện Vật lý, Hà Nội, 2004
Cử nhân Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2001

Phòng làm việc:20
Điện thoại:+84 024 37660232
Fax:+84 024 37662107
Email:nkthanhiop.vast.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý chất cô đặc

> Công bố khoa học của Nguyễn Thị Kim Thanh