>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Thị Hồng VânNghiên cứu viên cao cấp

Tiến sỹ Vật lý, Đại học Paris-Sud, 2011
Cử nhân Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2002

Chức danh khoa học:Phó Giáo sư
Phòng làm việc:22
Điện thoại:+84 024 37660223
Fax:+84 024 37662107
Email:nhvaniop.vast.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý năng lượng cao

> Công bố khoa học của Nguyễn Thị Hồng Vân