>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Vũ Thị Ngọc HuyềnNghiên cứu viên

Cử nhân Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2011

Email:vnhuyeniop.vast.vn
Nơi công tác:Viện Vật lý Y sinh học Tp Hồ Chí Minh
Chức danh:Nghiên cứu viên
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý năng lượng cao

> Công bố khoa học của Vũ Thị Ngọc Huyền