>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Phan Đức Dũng

Học vị:Cử nhân
Email:pddungiop.vast.vn
Nơi công tác:University of Texas at Austin
Chức danh:Nghiên cứu sinh
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý năng lượng cao

> Công bố khoa học của Phan Đức Dũng