>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Trần Văn NgọcNghiên cứu viên

Học vị:Thạc sỹ
Email:tvngociop.vast.vn
Nơi công tác:
Chức danh:

> Công bố khoa học của Trần Văn Ngọc