>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Thanh HuyềnThành viên cũ

Học vị:Thạc sỹ
Email:nthuyeniop.vast.vn
Nơi công tác:Biophysics Program, Ohio State University (USA)
Chức danh:Nghiên cứu sinh
Lĩnh vực nghiên cứu:vật lý chất rắn