>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nghiêm Thị DịuNghiên cứu viên

Học vị:Tiến sỹ
Nơi công tác:National Chiao Tung University, Taiwan
Chức danh:Nghiên cứu sau tiến sỹ
Lĩnh vực nghiên cứu:Thông tin lượng tử