>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Trịnh Trọng KiênThành viên cũ

Học vị:Cử nhân
Nơi công tác:University of Southern California (USA)
Chức danh:Nghiên cứu sinh
Lĩnh vực nghiên cứu:Lý thuyết chất rắn

> Công bố khoa học của Trịnh Trọng Kiên