>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Đỗ Hoàng TùngThành viên cũ

Học vị:Tiến sỹ
Nơi công tác:Trung tâm Vật lý kỹ thuật, Viện Vật lý
Chức danh:Nghiên cứu viên
Lĩnh vực nghiên cứu:Lý thuyết chất rắn