>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Ngọc ThuânThành viên đã nghỉ hưu

Học vị:Tiến sỹ
Chức danh khoa học:Phó Giáo sư
Email:nnthuan (at) iop.vast.ac.vniop.vast.vn
Nơi công tác:Hà Nội
Chức danh:Nghỉ hưu

> Công bố khoa học của Nguyễn Ngọc Thuân