>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Đại Văn TrườngThành viên cũ

Học vị:Thạc sỹ
Email:dvtruongiop.vast.vn
Nơi công tác:National Chiao Tung University, Taiwan
Chức danh:Nghiên cứu sinh