>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Đỗ Phi HùngThành viên cũ

Học vị:Cử nhân
Email:dphungiop.vast.vn
Nơi công tác:University of Southern California
Chức danh:Nghiên cứu sinh
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý chất rắn

> Công bố khoa học của Đỗ Phi Hùng