>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Vũ Xuân MinhThành viên đã nghỉ hưu

Học vị:Tiến sỹ khoa học
Chức danh khoa học:Phó Giáo sư
Email:vxminhiop.vast.vn
Nơi công tác:Hà Nội
Chức danh:Nghỉ hưu
Lĩnh vực nghiên cứu:vật lý toán

> Công bố khoa học của Vũ Xuân Minh