>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Văn Liễn

Học vị:Tiến sỹ khoa học
Chức danh khoa học:Giáo sư
Email:nvlieniop.vast.vn

> Công bố khoa học của Nguyễn Văn Liễn