>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Như Đạt

Học vị:Tiến sỹ
Chức danh khoa học:Phó Giáo sư
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý vật chất cô đặc

> Công bố khoa học của Nguyễn Như Đạt