>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Đào Vọng Đức

Học vị:Tiến sỹ khoa học
Chức danh khoa học:Giáo sư
Email:dvduciop.vast.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý năng lượng cao

> Công bố khoa học của Đào Vọng Đức