>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Toàn Thắng

Học vị:Tiến sỹ
Chức danh khoa học:Giáo sư
Email:ntthangiop.vast.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:vật lý chất rắn

> Công bố khoa học của Nguyễn Toàn Thắng