>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Hệ điện tử tương quan mạnh

Trưởng nhóm

PGS. TS. Hoàng Anh Tuấn

Các thành viên

  • GS. TS. Nguyễn Toàn Thắng
  • TS. Nguyễn Trí Lân
  • ThS. Nguyễn Danh Tùng
  • TS. Lê Đức Ánh

Các chủ đề nghiên cứu

  • Bán dẫn từ pha loãng
  • Chuyển pha trong một số hệ phức hợp
  • Các pha từ trong hệ vấp hai chiều

Các phương pháp nghiên cứu

  • Các phương pháp vật lý hệ nhiều hạt
  • Các phương pháp tính số