>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Lý thuyết hạt cơ bản và vũ trụ học

Trưởng nhóm

GS. TS. Hoàng Ngọc Long

Các thành viên

 • TS. Phùng Văn Đồng
 • TS. Đỗ Thị Hương
 • ThS. Lê Thọ Huệ
 • ThS. Cao Hoàng Nam
 • CN. Vũ Thị Ngọc Huyền

Các thành viên công tác nước ngoài

 • TS. Lê Đức Ninh
 • TS. Đào Thị Nhung
 • CN. Nguyễn Thị Thúy
 • CN. Đinh Thanh Bình

Các chủ đề nghiên cứu

 • Các mô hình thống nhất các tương tác
 • Các mô hình siêu đối xứng
 • Thống nhất Higgs-Gauge, không gian nhiều chiều
 • Vũ trụ học

Các phương pháp nghiên cứu

 • Lý thuyết trường
 • Lý thuyết tương đối rộng.