>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

International Journal of Modern Physics A 34, 1950062 (2019)

ISSN: 0217-751X, SCI

Bounds on dipole moments of tau-neutrino from single photon searches in SU(4)L X U(1)X model at CLIC and ILC energies

D. T. Binh, Vo Van On, H. N. Long


DOI: 10.1142/S0217751X19500623

Tải xuống: