>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Trên tuyển tập hội nghị

Print
< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | >
  1. The Polarization Effect in the Interband Absorption by Excitons in 2D Quantum Dots
    Nguyen Hong Quang, Phung Duy Khuong
    Proc. of the 27 Conference on Theoretical Physics, Vol. Cua Lo 2-6/8/2002, p. 209-213 (2003)