>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Trên tuyển tập hội nghị

Print
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >
  1. Determining Neutrino Mass and Mixing Observables and the Nature of Massive Neutrinos Using Atoms
    S.T.Petcov, D.N.Dinh
    Proceedings of science, p. 231 (2013)