>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Trên tuyển tập hội nghị

Print
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >
  1. Functional integral method in quantum field theory of Dirac fermions and plasmons in graphene
    Nguyen Duc Duoc Phan, Van Hau Tran, Van Hieu Nguyen and Toan Thang Nguyen
    Proceedings of the 6th International Workshop on Nanotechnology and Applications –IWNA 2017, Vol. 8, p. 25-28 (2017)