>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Advances in High Energy Physics, Hidawi Publishing Corporation (2012)

Non-Abelian Gauge Symmetries beyond the Standard Model

Hoang Ngoc Long, Vicente Pleitez, Marc Sher and Masaki Yasue


DOI: 10.1155/2012/425054

Tải xuống: