>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Sách

Print
< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | >
  1. An introduction to Quantum Field Theory and Electroweak Model
    H. N. Long
    Science and Technique Publishing House, Hanoi (2003)
  2. Cơ sở lý thuyết của Vật lý lượng tử
    Nguyen Van Hieu, and Nguyen Ba An
    Đại học Quốc gia Hà Nội (2003)