>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Sách

Print
< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | >
  1. The Economical SU(3)_{C}\bigotimes SU(3)_{L}\bigotimes U(1)_{X} Gauge Models
    P. V. Dong and H. N. Long
    Statistics Publisher, Hanoi (2008)