>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Võ Thành Văn

Print

Trên tạp chí

Tạp chí thuộc danh mục SCIE

  1. Electroweak phase transition in the reduced minimal 3-3-1 model
    Vo Quoc Phong, Vo Thanh Van, Hoang Ngoc Long
    PHYSICAL REVIEW D 88, 096009 (2013)

Tạp chí không thuộc SCIE